ຄວາມຮູ້ເລື່ອງລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Computer network) ແລະ ປະເພດຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີແມ່ນຫຍັງ?

ຫຼາຍໆຄົນອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ຫຼື computer network ມາຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ສື່ກາງປະເພດຕ່າງໆ. ສຳລັບບາງຄົນອາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດແລ້ວ ກ່ຽວກັບລະບົບເຄື່ອຂາຍ ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະຍັງໂງ້ໆວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເຮັດວຽກແບບໃດ. ໃນມື້ນີ້ທິມງານແອັດມິນ ຈະພາຜູ້ອ່ານທຸກຄົນມາຮູ້ຈັກກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ.

ລະບົບເຄືອຂາຍຄອມພິວເຕີ ຫຼື ບາງຄົນອາດເອີ້ນວ່າລະບົບເຄືອຂ່າຍ ໜາຍເຖິງລະບົບທີ່ເກີດຈາກການນຳເອົາອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ computer PC, Labtop ຫຼື Server ລວມທັງອຸປະກອນຕໍ່ພ້ວງຕ່າງໆ (Printer, scanner) ແລະ ອຸປະກອນເນັດເວີກ (network) ເຊັ່ນ: switch, hub, router ມາເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າດ້ວຍກັນ ໂດຍໃຊ້ສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ (ໃຊ້ເຄື່ອນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ຫຼື ໄມໂຄເວບ). ເຊິ່ງຈຸດປະສົງເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບເຊັ່ນ: ເພື່ອແຊອິນເຕີເນັດ, ພີມເຕີ, ແຊຂໍ້ມູນໃນຄອມພິວເຕີໃຫ້ກັນ

ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: https://creately.com/

ປະເພດຂອງລະບົບເຄືອຂາຍ

ລະບົບເຄືອຂ່າຍແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດຕາມຂະໜາດການເຮັດວຽກ ຫຼື ໄລຍະຫ່າງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ: WAN, MAN, LAN ແລະ PAN ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

WAN (Wide Area Network): ແມ່ນເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍໆ ຫຼື ລະບົບ LAN ທີ່ຫ່າງໄກກັນເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງເມືອງຫາເມືອງ, ແຂວງຫາແຂວງ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເພດຫາປະເທດເຂົ້າໃສ່ກັນ ເຊິ່ງລະບົບ WAN ທີ່ມັກໃຊ້ກັນແມ່ນລະບົບສາຍເຊົ່າ (lease line) ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ LAN  ແຕ່ລະສາຂາຂອງບໍລິສັດເຂົ້າຫາກັນ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບອິນເຕີເນັດເປັນຕົ້ນ.

ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: http://www.globaltech-sa.com/

MAN (Metropolitan Area Network): ຄືເຄືອຂາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກຸ່ມຂອງລະບົບ LAN ຫຼາຍໆອັນ ທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ໃກ້ໆກັນເຂົ້າຫາກັນ ເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງຕືກຫາຕືກ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງເໝືອນເຮົາປຽບທຽບຈະເຫັນວ່າ MAN ຈະຢູ່ລະຫວ່າງກາງ ລະບົບແບບ WAN ກັບ LAN ແຕ່ຄວາມໄວຂອງການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຈະໄວກ່ວາ WAN.

ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: https://sites.google.com/

LAN (Local Area Network): ຄືເຄືອຂ່າຍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໃນໄລຍະໃກ້ ເຊັ່ນ: ພາຍໃນຫ້ອງການ, ເຮືອນ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຈະມີຄວາມໄວສູງໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງມີສູນກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຊັ່ນ: switch, Router ແລະ Wireless.

ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: https://www.lifewire.com/

PAN (Personal Area Network): ແມ່ນເຄືອຂາຍແບບບຸກຄົນ ທີ່ມີໄລຍະການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ໃກ້ໆ ເຊິ່ງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນຈະມີ Bluetooth ແລະ Hotspot ທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ ຫຼື ມີເຕັກໂນໂລຊີປະເພດນີ້ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຫາກັນໄດ້ ລວມທັງສາມາດແບ່ງປັ່ນອິນເຕີເນັດໃຫ້ກັນໄດ້ໂດຍງ່າຍ.

ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: https://www.oreilly.com/

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ:
https://www.oreilly.com/library/view/ccentccna-icnd1-100-105/9781788621434/beee6f56-d88a-4536-87dc-63f0e077018a.xhtml
https://www.lifewire.com/what-is-lan-4684071
http://www.globaltech-sa.com/LAN%20WAN%20setup.html
https://sites.google.com/site/instructionmedia1/man-metropolitan-area-network

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ