ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເຂົ້າມາເສີມປັດໃຈພື້ນຖານໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີທີ່ພັກພາອາໃສທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະມາດຕະຖານທີ່ດີຫຼາຍຂື້ນ ສາມາດຜະ ລິດສິນຄ້າແລະການບໍລິການຕ່າງໆ

ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດຫຼາຍຂື້ນ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ເປັນຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍມີລາຄາຖືກລົງແລະມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ. ເຕັກໂນໂລຊີຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການຕິດຕໍ່ສື່ສານມີຄວາມສະດວກ ວ່ອງໄວ ການຄົມມະນາຄົມມີການເຊື່ອມໂຍ່ງ ກັນຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນໃນທົ່ວໂລກ ຕິດຕໍ່ຮັບຟັງຂ່າວສານກັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ວິວັດທະນາການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງມະນຸດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ມະນຸດໄດ້ພັດທະນາການສື່ສານລະຫວ່າງກັນດ້ວຍການສົ່ງສັນຍານ ກິລິຍາທ່າທາງ ເພື່ອສື່ສານລະຫວ່າງກັນແລະກັນ ແລະ ພັດທະນາມາເປັນພາສາທີ່ເປັ່ງອອກມາເປັນສຽງ ຕໍ່ມາມະນຸດໄດ້ພັດທະນາຕົວແທນຂອງພາສາອອກ ມາເປັນສັນຍາລັກ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນສື່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຜະໜັງຖໍ້າ ແຜ່ນໜັງ ໄມ້ ກ້ອນຫີນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອບັນທຶກເລື່ອງລາວ ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ຖືກພັດທະນາມາເປັນຕົວໜັງສື ເມື່ອເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ມີການພັດທະນາຫຼາຍຂື້ນ ກໍ່ໄດ້ນຳເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການພີມ ເຮັດໃຫ້ ການສື່ສານດ້ວຍຂໍ້ຄວາມແລະພາສາ ແຜ່ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ໄດ້ມີການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມເຂົ້າມາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການສື່ສານເພີ້ມຂີດຄວາມ ສາມາດໃນການສົ່ງໄປໄດ້ໄກຂື້ນ ໄວຂື້ນ ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງຜ່ານສາຍໂທລະສັບ ວິທະຍຸແລະໂທລະພາບຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸ ຕະຫຼອດຮອດການສື່ສານ ລະຫວ່າງຄອມພີວເຕີ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ທັງໃນຮູບແບບສະເພາະແລະປະສົມປະສານຊື່ງກັນແລະກັນ. ເມື່ອມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊື່ງກັນແລະກັນຫຼາຍຂື້ນ ມະນຸດໄດ້ບໍລິໂພກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍການນຳປະໂຫຍດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຕົນ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທັງໃນດ້ານບັນເທີງ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການແພດ ແລະ ຮັບໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ.

ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຄຳວ່າເຕັກໂນໂລຊີ ໝາຍເຖິງການນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດມາປະດິດສິ່ງຂອງເພື່ອໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ຕົວຢ່າງ ການນຳເອົາດິນຊາຍມາແຍກເອົາສານຊີລິຄອນ ເພື່ອມາປະດິດສານເຄີ່ງຕົວນຳທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຕຼັງຊິດສະເຕີແລະໄອຊີ( Integrated Circuit : IC ) ຊື່ງເປັນວົງຈອນທີ່ໄດ້ລວມເອົາວົງຈອນ ອີເຣັກໂຕຼນິກຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໄວ້ນຳກັນໃຊ້ເປັນຊິບ ຊື່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຄອມພີວເຕີ. ສານຊີລິຄອນດັ່ງກ່າວເມື່ອນຳມາຜ່ານກຳມະວິທີການຜະລິດທາງເຕັກໂນໂລຊີຊັ້ນສູງແລ້ວຈະມີລາຄາສູງຂື້ນ ຊື່ງໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຄມີສາດ ເພື່ອແຍກເອົາສານດັ່ງກ່າວອອກມາຈາກຊາຍ, ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານວັດຖຸ ແລະ ໄຟຟ້າ ເພື່ອຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນການຜະລິດ. ຈະເຫັນໄດ້ວ່າເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ເປັນຫົວໃຈສຳຄັນໃນການປະດິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ປະເທດໃດທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີມັກຈະເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ທຸກປະເທດຈິ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍວຽກໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການກະຈາຍສຽງໂທລະພາບ ການພັດທະນາການບໍລິການ ການຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ

ຄຳວ່າຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນທີເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດແຕ່ລະຄົນຕັ້ງແຕ່ເກີດມາໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຮຽນຮູ້ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງສັງຄົມ ກົດເກນແລະວິຊາການ ພາຍໃນສະໝອງຂອງມະນຸດໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ວ່າມີຈຳນວນຫຼາຍເທົ່າໃດ ແຕ່ມະນຸດສາມາດເອີ້ນຂໍ້ມູນອອກມາໃຊ້ໄດ້ ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນສະໝອງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກສະສົມກັນມາເປັນເວລາດົນນານຄວາມຮອບຮູ້ ຂອງແຕ່ລະຄົນຈຶ່ງຂື້ນກັບການເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມຮູ້ເກີດຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ທຸກມື້ນີ້ໄດ້ມີຂໍ້ມູນ ທີ່ຢູ່ຮອບຕົວເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊື່ງຂໍ້ມູນເລົ່ານັ້ນມາຈາກສື່ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ, ຊີດີ, ວິດີໂອ, ເຄື່ອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ ລວມເຖິງການສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າຍຸກນີ້ແມ່ນ ຍຸກຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ແຕ່ຢູ່ພາຍໃນສະໝອງຂອງມະນຸດກໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຈັດເກັບ ການເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນ ການປະມວນຜົນແລະຄິດໄລ່ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຜູ້ພະຍາຍາມສ້າງເຄື່ອງຈັກແລະເຄື່ອງ ມືໃນການດຳເນີນການຈັດການກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ໜ່ວຍຄອມພີວເຕີທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳໄວ້ຢ່າງມະຫາສານ ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນແລະຖືກຕ້ອງເມື່ອມີການຄົ້ນຫາເພື່ອເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເຮັດວຽກໄດ້ຕະຫຼອດວັນ ບໍ່ອິດເມື່ອຍ ແລະ ຍັງສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄປໄດ້ໄກວ່ອງໄວ ເຄື່ອງຈັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີ ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

ສະນັ້ນ, ເມື່ອລວມຄຳວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້ານຳກັນ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດການກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕັ້ງແຕ່ການເກັບລວບລວມ, ການຈັດເກັບ, ການປະມວນຜົນ, ການພີມ, ການລາຍງານ, ການສືບຄົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ລວມໄປເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ລະບົບການບໍລິການ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຂໍ້ມູນ

ຄວາມສຳຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊ່ວຍເພີ້ມຜົນຜະລິດ ລຸດຕົ້ນທຶນ ແລະ ຊ່ວຍຍົກປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ໃນການປະກອບການທາງດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ຈຳເປັນຕ້ອງຫາວິທີໃນການເພີ້ມຜົນຜະລິດ ລຸດຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ້ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ຄອມພີວເຕີ ແລະ ລະບົບສື່ສານໄດ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃຫ້ເກີດລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເຮົາສາມາດຝາກຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ທະນາຄານກໍສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ດີຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍລິການໂດຍລວມມີປະສິດທິພາບ ໃນລະບົບການຈັດການແຕ່ລະແຫ່ງຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອດຳເນີນການແລະຕັດສິນໃຈ ລະບົບທຸລະກິດຈຶ່ງໃຊ້ເຄື່ອງມືເລົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ລະບົບຈ່າຍເງິນສົດອີເລັກໂຕຼນິກ ໃນການຈອງປີ້ຍົນເປັນຕົ້ນ.

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປ່ຽນຮູບແບບການບໍລິການເປັນແບບກະຈາຍ ເມື່ອມີການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ດີ ການບໍລິການຕ່່າງໆ ຈຶ່ງເນັ້ນຮູບແບບການບໍລິການແບບກະຈາຍ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກເຮືອນ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນຜ່ານທາງໂທລະສັບ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ບາງມະຫາວິທະຍາ ໄລສາມາດໃຊ້ຄອມພີວເຕີກວດກາເບິ່ງຜົນການສອບເສັງຈາກເຮືອນໄດ້

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການດຳເນີນງານໃນອົງກອນຕ່າງໆ ປະຈຸບັນທຸກໜ່ວຍງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບລວບລວມ ຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຊ້ໃນອົງກອນຂອງຕົນ ໂຮງໝໍ ພາສີ ສະຖາບັນການສຶກສາ ການຄຸ້ມຄອງລັດແບບອີເລັກໂຕຼນິກ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນທຸກລະດັບ ພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊັ່ນ: ການພີມເອກະສານດ້ວຍຄອມພີວເຕີ, ການໃຊ້ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນຮູບແບບຕ່່າງໆ ເປັນຕົ້ນ

ປະໂຫຍດຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ ສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງສັງຄົມໃນເມືອງ ມີການພັດທະນາໃຊ້ລະບົບສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານໃຫ້ສະດວກຂື້ນ ມີການປະຍຸກມາໃຊ້ເຄື່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄົວເຮືອນເຊັ່ນ: ໃຊ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງປັບອາກາດ, ໃຊ້ຄວບຄຸມໂທລະພາບ, ໃຊ້ຄວບຄຸມລະບົບ ໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນເປັນຕົ້ນ

ສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມໃນສັງຄົມ ແລະ ການກະຈາຍໂອກາດ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງ ລວມເຸຖິງເຂດຊົນນະບົດ ເຮັດໃຫ້ ເກີດການກະຈາຍໂອກາດການຮຽນຮູ້ ມີການໃຊ້ລະບົບການຮຽນການສອນທາງໄກ ການກະຈາຍການຮຽນຮູ້ ນອກຕຈາກນີ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ລະບົບການຮັກສາພະຍາບານຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍສື່ສານ ໂດຍການດຳເນີນການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບການຮຽນການສອນ ການຮຽນການສອນໃນໂຮງຮຽນ ກໍໄດ້ມີການນຳເອົາຄອມພີວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງມືປະກອບຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູ້ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສາຍພາບຄອມພີວເຕີຊ່ວຍສອນ ຄອມພີວເຕີຊ່ວຍຈັດການການສຶກສາ ຈັດຕາຕະລາງການຮຽນ ຄິດໄລ່ຄະແນນ ເຮັດລາຍງານ ແລະ ອື່ນໆ ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ມີຫຼັກສູດການການສອນຫຼັກສຸດໄອຊີທີຫຼາຍຂື້ນ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ການຈັດການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼາຍໆ ຢ່າງຈຳເປັນຈະຕ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊັ່ນ: ການເບິ່ງແຍງຮັກສາປ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນດ້ວຍການຖ່າຍພາບທາງດາວທຽມ, ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ, ການຈຳລອງຮູບແບບສະພາວະສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ, ການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາກາດ, ນໍ້າ, ສຽງ, ການກວດວັດແທກມົນລະພິດທາງອາກາດ ຕະຫຼອດຮອດການວັດແທກໄລຍະໄກທີ່ເອີ້ນວ່າໂທລະມາດ ເປັນຕົ້ນ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບວຽກງານປ້ອງກັນປະເທດ ກິດຈະການດ້ານການທະຫານມີການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທາງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນສະໃໝໄໝ ລ້ວນແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອມພີວເຕີແລະລະບົບຄວບຄຸມ ເຊັ່ນ ລະບົບນຳວິທີອັດຕະໂນມັດ ມີການໃຊ້ລະບົບປ້ອງກັນໄພ ລະບົບເຝົ້າລະວັງ ທີ່ມີຄອມພີວເຕີເປັນ ໂຕຄວບຄຸມການເຮັດວຽກ

ການຜະລິດໃນໂຮງງານອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ການແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານການຜະລິດສິນຄ້າອຸດສະຫະກຳຈຳເປັນຕ້ອງຫາວິທີໃການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ມີລາຄາຖືກ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດຫຼາຍ ມີການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການ ການດຳເນີນການແລະໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຖິງທຸກສິນຄ້າໄດ້ງ່າຍແລະຊື້ຂາຍສະດວກຍິ່ງຂື້ນ

ອ້າງອີງ:

2237 comments