ຄວາມໝາຍຂອງ ໄອຊີທີ

Tags: , ,

ຄວາມໝາຍຂອງ ໄອຊີທີ

ICT ຫຍໍ້ມາຈາກ “Information and Communication Technology” ໝາຍເຖິງ “ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ເຕັກໂນໂລຊີສໍາຫຼັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊຶ່ງຄວບຄຸມທັງ ການຮັບ – ສົ່ງ, ແປງ, ຈັດເກັບບັນທຶກ, ປະມວນຜົນ ແລະ ຄົ້ນຄືນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

I ຫຍໍ້ມາຈາກຄໍາວ່າ Information ແປວ່າ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການປະມວນຜົນ ບວກ, ລົບ, ຄູນ, ຫານ; ການຈັດກຸ່ມ; ການຈັດປະເພດ ໆລໆ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ງ່າຍຕໍ່ການແປຄວາມໝາຍ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ,​ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກົງກັນ.

C ຫຍໍ້ມາຈາກຄໍາວ່າ Communication ແປວ່າ ການສື່ສານ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນລະບົບສື່ສານໂທລະຄົມນາຄົມໄດ້ເຊື່ອມໂຍງປະເທດຕ່າງ ໆ ໃນໂລກເຂົ້າກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດສັງຄົມຍຸກໄຮ້ພົມແດນມະນຸດຊຶ່ງຢູ່ຄົນລະຊີກໂລກສາມາດຕິດຕໍ່ຫາກັນໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ອິນເຕີເນັດກໍເປັນເຄື່ອງມືຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ເກືອບທຸກຮູບແບບ.

T ຫຍໍ້ມາຈາກຄໍາວ່າ Technology ເປັນການລວມຄໍາ 2 ຄໍາຄື Technique ໝາຍເຖິງວິທີການທີ່ມີການພັດທະນາ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ ກັບຄຳ Logic ໝາຍເຖິງຄວາມມີເຫດຜົນທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ. ລວມກັນແລ້ວໝາຍເຖິງ ວິທີການປະຕິບັດທີ່ມີການຈັດລໍາດັບຢ່າງມີຮູບແບບ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃນເລື່ອງຄວາມໄວ ຫຼື ການປະດິດສ້າງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ.

ICT ໝາຍເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຊ່ວຍໃນການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ, ກວດສອບ, ຈັດໝວດໝູ່, ຮຽງລໍາດັບ, ສະຫຼຸບ, ຄິດໄລ່, ຈັດເກັບ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດເຮັດສໍາເນົາ ແລະ ແພ່ກະຈາຍ ຫຼື ສື່ສານຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນກາຍເປັນຂໍ້ມູນທີ່ດີ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງກົງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເກີດຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້

ສະຫຼຸບແລ້ວ ICT ໝາຍເຖິງເຕັກໂນໂລຊີທັງຫຼາຍ (ໂດຍມີເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ, ການສື່ສານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ເປັນຫຼັກ) ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຈັດການຂໍ້ມູນ ໄດ້ແກ່: ການນໍາຂໍ້ມູນເຂົ້າການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເຜີຍແພ່ຕໍ່ໄປຫາຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ສາມາດໄດ້ໃຊ້ຜົນຜະລິດນັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທັນເວລາ ແລະ ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບ:​ 2.bp.blogspot.com

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:​ suppakorncomputerpc.blogspot.com

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ