ແນະນຳວິທີການນຳໃຊ້ keyboar short cut ຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານສະດວກ ແລະ ເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ

ຫຼາຍທ່ານທີ່ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ keyboard ຂອງຄອມພິວເຕີສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ. Keyboard ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໃຊ້ໄວ້ພິມເອກະສານພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຢ່າງເປັນບ່ອນເກັບຄຳສັງທາງລັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຂອງພວກເຮົາງ່າຍ ແລະ ສະດວກວ່ອງໄວຂຶ້ນ ຕົງຢ່າງ: ການຄັດລອກເອກະສານ ແລະ ວ່າງເອກະສານ ຫຼື ບົດຄວາມໃນເອກະສານ ໂດຍປົກກະຕິ ເຮົາຈະໃຊ້ເມົ້າ ເປັນຫຼັກໃນການເອີ້ນໃຊ້ຄຳສັ່ງຄັກລອກ (copy) ຫຼື ວາງ (Past) ແລະ ຄຳສັ່ງອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ. ໃນໂປຣແກຣມທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມໃຊ້ ເຊັ່ນ MS Word, MS Excel, MS Power point ຈະມີຄຳສັ່ງຕ່າງໆໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກໃຊ້ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ, ພິມເອກະສານ, ສ້າງໜ້າເອກສະໃໝ່ເປັນຕົ້ນ, ແຕ່ຄຳສັ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຄົນສ່ວນຫຼາຍ ຈະໃຊ້ເມົ້າໃນການເລືອກຄຳສັ່ງທີ່ຈະໃຊ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໃນການພິມເອກະສານ. ເຊິ່ງມື້ນີ້ທິມງານຂອງສູນສົ່ງເສີມ ຈະມາແນະນຳວິທີການໃຊ້ ຄຳສັ່ງຕ່າງໆໂດຍຜ່ານ keyboard.

ໜາຍເຫດ: ຄຳອະທິບາຍແຕ່ລະຄຳສັ່ງຈະເປັນພາສາອັງກິດ ເນື່ອງຈາກທິມງານຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດຮຽບຮຽກເປັນພາສາລາວໄດ້ ແລະ ບາງຄຳອະທິບາຍຖ້າແປເປັນພາສາລາວ ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ຢາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກແນ່ນຳ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທົດລອງໃຊ້ຄຳສັ່ງເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົວທ່ານເອງ.

 • Ctrl + A : Highlight everything in the current folder, document or page
 • Ctrl + C / Ctrl + Insert : Copy the selected text, image, or item to the clipboard
 • Ctrl + X : Cut (remove) the selected text, image or item and move it to the clipboard
 • Ctrl + V : Paste contents of the clipboard into the current program or window
 • Ctrl + F : Open up a search window
 • Ctrl + S : Save an open document, file or webpage
 • Ctrl + Z : Undo the last action performed
 • Ctrl + P : Print the current document or page
 • Ctrl + N : Open a new window.
 • Ctrl + W : Close the current window
 • Alt + F4 : Close the currently active program
 • Alt + Enter : Open the properties for the selected file, folder
 • Ctrl + Esc : Open the start menu
 • Ctrl + Shift + Esc : Open windows Task Manager
 • F1 : View help information
 • F2 : Rename a selected file
 • F5 : Refresh the current program window

ຮູບປະກອບ (image credited by): https://www.digitalunite.com/

ບົດຄວາມໂດຍ: Webmaster

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ