Blockchain ແມ່ນຫຍັງ?

Tags:

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ Blockchain ມາຈາກຄຳວ່າ “Block” ທີ່ແປວ່າກ່ອງ ຫຼື ເປັນການເກັບຂໍ້ມູນແບບເປັນກ່ອງ ສ່ວນ “Chain” ນັ້ນແປວ່າຕ່ອງໂສ້ ຊຶ່ງເມື່ອເອົາທັງສອງຄຳມາລວມກັນຈະໃຫ້ຄວາມໝາຍວ່າການເຊື່ອມໂຍງກັນແບບຕ່ອງໂສ້.

Blockchain ຄືເທັກໂນໂລຢີແບບ peer-to-peer ທີ່ເຊື່ອມຄອມພິວເຕີແຕ່ລະເຄື່ອງໃນເຄືອຂ່າຍເຂົ້າຫາກັນ ແລະ ທຳການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປມາໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານຕົວກາງ ຊຶ່ງຈະມີການເກັບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຂອງແຕ່ລະຄົນໄວ້ໜຶ່ງຊຸດ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຕົວສຳເນົາໄປໃຫ້ອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ ໂດຍຄົນທີ່ຮັບຂໍ້ມູນຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ Blockchain ມີຄວາມປອດໄພໃນການປ້ອງກັນການປອມແປງຂໍ້ມູນສູງ.

ໂດຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ນຳ Blockchain ມາປະຍຸກໃຊ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ Blockchain ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນເປັນວົງກວ້າງກໍ່ຄື Bitcoin ຊຶ່ງເປັນ Cryptocurrency ປະເພດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພສູງເພາະວ່າ Bitcoin ເປັນສະກຸນທີ່ຈັບຕ້ອງບໍໄດ້ຈຶ່ງເໝາະຕໍ່ການໃຊ້ Blockchain ເຂົ້າມາຊ່ວຍ.

Blockchain ມີຄວາມປອດໄພສູງຫຼືບໍ່?

ຄວາມປອດໄພຂອງ Blockchain ສ່ວນໜຶ່ງຄືການນຳລະບົບ Decentralized ມາໃຊ້ກະຈາຍອຳນາດໃນການກວດສວດ ຊຶ່ງເປັນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຮູບແບບໃຫມ່ ຂໍ້ດີກໍ່ຄືມີຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂໍ້ມູນ ເພາະທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ ສະນັ້ນລະບົບ Decentralized ຈຶ່ງຖືເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ Blockchain ນຳມາໃຊ້ກັບການເກັບຂໍ້ມູນ ນອກຈາກນີ້ແຕ່ລະຊຸດຂອງຂໍ້ມູນ Blockchain ຍັງມີການເຂົ້າລະຫັດເປັນຢ່າງດີເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ

Blockchain ມີການຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບເປັນຊຸດ ໂດຍຂໍ້ມູນແຕ່ລະຊຸດຈະຖືກເຂົ້າລະຫັດໄວ້ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Blockchain ນັ້ນມີຄວາມປອດໄພກໍ່ ເວລາທີ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຫາກັນ ຜູ້ສົ່ງຈະຕ້ອງມີການສົ່ງຕົວຖອດລະຫັດພ້ອມກັບມູນໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບ ກໍ່ຄືຕ້ອງມີຕົວຖອດລະຫັດຈຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ ໂດຍລະຫັດຈະມີການປ່ຽນແປງທຸກຄັ້ງທີ່ມີການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ

ນອກຈາກນີ້ ເວລາທີ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຫາກັນ Blockchain ກໍ່ຈະທຳການບັນທຶກລາຍການທຸກໆຄັ້ງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນຊຸດນີ້ມາຈາກໃຜ ແລະ ແມ່ນບຸກຄົນໃດແກ້ໄຂມາກ່ອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຈະມາເຖິງເຮົານັ້ນມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ ຫຼື ມີບຸກຄົນໃດເຂົ້າໄປແກ້ໄຂບໍນັ້ນເອງ.

https://medium.com/

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ