Hacker : Biohackers ມະນຸດພະຍາຍາມ “Hack”ລະບົບຮ່າງກາຍຕົວເອງດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ!

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຮູບ : www.fluxtrends.com

Biohackers ເປັນຊື່ເອີ້ນຂອງຄົນທີ່ພະຍາຍາມ “Hack” ລະບົບຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງຕົວເອງໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຝັງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ, ຄວບຄຸມອາຫານ ຈົນໄປຮອດຂັ້ນພະຍາຍາມປ່ຽນ DNA ຂອງຕົວເອງ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂໍ້ມູນ : www.bbc.com

3067 comments