ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ທົ່ວໂລກ

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

Total in USA
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Cases Per Million

 

 

ແຜ່ນທີ່ສະແດງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19  ໃນແຕ່ລະເຂດທົ່ວໂລກ

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ