ນາມສະກຸນ file (Extension file) ທີ່ເຫັນເລື້ອຍໆໃນຄອມພິວເຕີ OS Windows

ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Window (Operation System Windows) ຈະມີບັນດານາມສະກຸນຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ຮູບ,​ ວີດີໂອ,​ ເອກະສານ ແລະ ລະບົບ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຫຼາຍໆນາມສະກຸນ ມື້ນີ້, ສສຕ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ນາມສະກຸນ file ທີ່ມັກຈະເຫັນເລື້ອຍໆໃນລະບົບປະຕິບັດການ Windows ມາອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະນາມສະກຸນ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮູ້ໄວ້ເປັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ.

.asp (Active Server Page) ເປັນ file ເອກະສານ ສຳລັບເບີ່ງໃນເວບໄຊ້ ຄ້າຍຄືກັບເອກະສານ htm, html Text Editor ທົ່ວໄປ

.avi (Video File) ແມ່ນ file ໜັງ, ​ ຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວ Windows Media Player, Quick Time, ACDsee ເວີຊັ່ນໃໝ່ໆ

.bak (Back up file) ແມ່ນ file ສຳຮອງຂອງໂປຣແກຣມທົ່ວໄປ ຂຶ້ນກັບວ່າສ້າງໂດຍໂປຣແກຣມໃດ

.bat (Batch file) ແມ່ນ Text file ທີ່ບັນຈຸຄຳສັ່ງເຮັດວຽກໂດຍເອີ້ນໂປຣແກຣມອື່ນໆ

.bmp (Bitmap file) ເປັນ file ຮູບພາບປະເພດໜຶ່ງ Photoshop, ACDsee, Quick view ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຕົກແຕ່ງຮູບ

.com (Execute file) ແມ່ນ file ໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດ ໄດ້ເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍຕົວມັນເອງ

.dat ແມ່ນ file ໜັງແຜ່ນຈາກ VCD ຫຼື ອາດເປັນ file ຂອງໂປຣແກຣມອື່ນໆ ອີກ Power DVD, Windows Media Player ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍ

.dbf (Database file) ແມ່ນ file ຖານຂໍ້ມູນ dBASE, FoxPro, Access, Excel

.doc (Document file) ແມ່ນ file ເອກະສານ MS Word (Word 97-2003)

.docx ແມ່ນ file ເອກະສານ MS Word (Word 2007 ຂຶ້ນໄປ)

.exe (Execute file) ເປັນ file ໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດ ເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍຕົວມັນເອງ

.gif (Picture file) ເປັນຮູບພາບປະເພດໜຶ່ງ ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຕົກແຕ່ງຮູບ

.html, .htm ເອກະສານ ສຳລັບເບີ່ງໃນ ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ແລະ ອື່ນໆ ຮ່ວມທັງໂປຣແກຣມ ທົ່ວໄປ

.ini ແມ່ນ config file ຂອງ ທົ່ວໄປ

.jpg .jpeg ແມ່ນ file ເປັນຮູບພາບປະເພດໜຶ່ງ ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຕົກແຕ່ງຮູບ

.log ແມ່ນ file ທີ່ເກັບການເຮັດວຽກຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ທົ່ວໄປ

.mid ແມ່ນ file ເພງທີ່ມີແຕ່ສຽງດົນຕີ Winamp, Sonique, Windows Media Player ແລະ ອຶ່ນໆ

.mp3 ແມ່ນ file ເພງປະເພດໜຶ່ງ Winamp, Sonique, Windows Media Player ແລະ ອຶ່ນໆ

.mp4 ແມ່ນ file ວີດີໂອ ທົ່ວໄປ

.ogg ແມ່ນ file ປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ MP3 Winamp, Sonique, FreeAmp

.pdf ແມ່ນ file ຂະໜາດນ້ອຍຄຸນນະພາບສູງຈາກ Adobe Acrobat Reader

.ppt ແມ່ນ file ນຳສະເໜີ (Power Point 97-2003)

.pptx ແມ່ນ file ນຳສະເໜີ (Power Point 2007)

.prg ແມ່ນ Text file ປະເພດໜຶ່ງ NotePad, WordPad ຫຼື text editor

.scr ແມ່ນ Screen Saver file ໂປຣແກຣມພັກໜ້າຈໍຂອງ MS Windows

.swf ແມ່ນ Flash file ຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວຂອງ Macromedia Flash ແລະ ໂປຣແກຣມອື່ນໆທີ່ support

.tif ແມ່ນ file ຮູບພາບປະເພດໜຶ່ງ Photoshop, ACDsee, Quick view ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຕົກແຕ່ງຮູບ

.wav ແມ່ນ file ເພງປະເພດໜຶ່ງ Winamp, Sonique, Windows Media Player ແລະ ອຶ່ນໆ

.xls ແມ່ນ file ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ MS Excel (Excel 97-2003)

.xlsx ແມ່ນ file ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ (Excel 2007 ຂຶ້ນໄປ)

.zip, .rar ແມ່ນ file ທີ່ຖືກບີບອັດຂໍ້ມູນ WinZip, Pkzip, WinRAR

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ