ວິທີການເລືອກຊື້ Micro SD cards ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Smartphone ແລະ Tablet Android

Tags: , ,

         ຫຼາຍທ່ານ ອາດຈະຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວວ່າ ໂທລະສັບມືຖື Android ນັ້ນ ຈະມີຊ່ອງສຳລັບໃສ່ Micro SD Card ໄວ້ສຳລັບເພີ່ມຄວາມຈຳ ຊຶ່ງໃນຕະຫຼາດມືຖືນັ້ນ ກໍ່ມີ Micro SD ນີ້ວາງຂາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຊະນິດ ວັນນີ້ ສສຕ ເຮົາຈະມາບອກວິທີໃນການເລືອກຊື້ Micro SD ໃຫ້ຖືກໃຈ ແລະ ຖືກກັບຈຸດປະສົງການໃຊ້.

ອັນດັບທຳອິດຕ້ອງຮູ້ຈັກຊະນິດຂອງ Micro SD.

Micro SD ນັ້ນ ແຍກອອກເປັນ 4 ຊະນິດ ແຕ່ລະຊະນິດ ລ້ວນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

 1. SDSC

  ຄວາມຈຳ: 128 MB ເຖີງ 2 GB

 2. SDHC

  ຄວາມຈຳ: ຫຼາຍກວ່າ 2 GB ເຖີງ 32 GB

 3. SDXC

  ຄວາມຈຳ: ຫຼາຍກວ່າ 32 GB ເຖີງ 2 TB

 4. SDUC
  ຄວາມຈຳ: ຫຼາຍກວ່າ 2 TB ເຖີງ 128 TB

ອັນດັບທີສອງຕ້ອງຮູ້ຈັກຄວາມໄວ

         ໂດຍຄວາມໄວຂອງ Micro SD ແຕ່ລະປະເພດນັ້ນ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງປົກກະຕິໃນ Micro SD ແຕ່ລະປະເພດກໍ່ຈະມີຕົວເລກລະບຸໄວ້ ຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມໄວໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ ເຊີ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນ Class

ຕົວຢ່າງ: ເລກ 2 ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມໄວໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຈະໜ້ອຍສຸດ 2MB ຕໍ່ວິນາທີ ( 1 ວິ ໂອນໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າກັບ 2MB )
ເລກ 10 ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມໄວໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຈະໜ້ອຍສຸດ 10 MB ຕໍ່ວິນາທີ ( 1ວິ ໂອນໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າກັບ 10 MB)

ອະທິບາຍງ່າຍໆ ແມ່ນ ເລກ Class ຍິ່ງສູງ ການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນກໍ່ຍິ່ງໄວ ຄືດັ່ງຮູບຈະເຫັນວ່າ Class 10 ແມ່ນຈະໄວກວ່າ Class 2  ແຕ່ສຳລັບມື Android ໃຊ້ແຕ່ Class 4 ຫຼື Class 6 ກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ

ສະຫຼຸບ ການເລືອກຊື້ມາໃຊ້ ຄວນເລືອກໃນແບບທີ່ເໝາະຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເປັນ Micro SD ທີ່ອຸປະກອນຂອງເຮົາຮອງຮັບໄດ້ພ້ອມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:​ https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ