ວິທີຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ, ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຍົກເລີກລະຫັດຜ່ານ ໃນ Windows 10.

ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ, ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຍົກເລີກລະຫັດຜ່ານ ໃນ Windows 10 ນັ້ນຖືໄດ້ວ່າເປັນ function  ສຳຄັນທີ່ບັນດາທ່ານຫຼາຍຄົນຕ້ອງການໃຊ້ຢ່າງແນ່ນອນເພາະມັນເປັນວິທີໜຶ່ງໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຮູບຖ່າຍສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆອີກຫຼວງຫຼາຍ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າມາໃຊ້ໄດ້ຕາມໃຈ. ດັ່ງນັ້ນ, ສສຕ ເຮົາຈະມາແນະນຳ ວິທີການຕັ້ງລະຫັດ, ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຍົກເລີກລະຫັດຜ່ານ ໃນ Windows 10 ໃຫ້ຮູ້ພ້ອມໆກັນ.

ວິທີຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ Windows 10

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ໃຫ້ເຮົາຄິກຂວາ ທີປຸ່ມ Start ຈາກນັ້ນຄິກເລືອກ Settings;

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄິກເລືອກ Accounts;

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄິກເມນູ Sign-in options;

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເຮົາຈະເຫັນໜ້າ SIGN-IN OPTIONS ໄປທີ່ຫົວຂໍ້ Password ເຮົາກໍ່ຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມຈາກລະບົບທີ່ບອກກັບເຮົາວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ເຄີຍມີລະຫັດຜ່ານມາກ່ອນ (Your account doesn’t have a password) ໃຫ້ເຮົາກົດປຸ່ມ Add;

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ໃຫ້ເຮົາ່ໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃນຊ່ອງ New password ແລະ ຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານອີກເທື່ອໃນຊ່ອງ Re-enter password. ສ່ວນຊ່ອງ Password hint ຄືຄຳໃບ້ສຳລັບລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາກໍລະນີທີ່ເຮົາລືມລະຫັດຜ່ານ ເມື່ອພິມໃສ່ຊ່ອງຄົບທັງ 3 ຊ່ອງແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາກົດປຸ່ມ Next;

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ Finish ກໍ່ເປັນການສຳເລັດຂັ້ນຕອນການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານແລ້ວ.

ວິທີປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ Windows 10

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ໃຫ້ໄປຫາໜ້າ SIGN-IN OPTIONS ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮົາຈະເຫັນວ່າປຸ່ມກົດໃນຫົວຂໍ້ Password ຂອງເຮົາຈະປ່ຽນເປັນຂໍ້ຄວາມເປັນ Change ແລະ ໃຫ້ເຮົາກົດປຸ່ມ Change ນັ້ນເລີຍ;

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈາກນັ້ນລະບົບຈະຖາມຫາລະຫັດຜ່ານເກົ່າທີ່ເຮົາເຄີຍຕັ້ງໄວ້ ເມື່ອໃສ່ລະຫັດແລ້ວກໍ່ກົດ Next;

ຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ພົບຂັ້ນຕອນການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຄືກັນກັບວິທີການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃນຂັ້ນທຳອິດ. ຖ້າວ່າທ່ານໃດຈື່ຈຳບໍ່ທັນໄດ້ກໍ່ສາມາດຢ້ອນກັບໄປເບີ່ງໃນສ່ວນຂອງຂັ້ນຕອນທີ 5 ຂອງການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂ້າງເທີງໄດ້ເລີຍ.

ວິທີຍົກເລີກລະຫັດຜ່ານ Windows 10

ສ່ວນວິທີການຍົກເລີກລະຫັດຜ່ານນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍງ່າຍ ໂດຍໃຫ້ເຮົາເຮັດຄືດັ່ງກັບຂັ້ນຕອນການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໄດ້ເລີຍ ພຽງແຕ່ພໍຮອດຂັ້ນຕອນການໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃໝ່ໃຫ້ເຮົາກົດ ຜ່ານໄປເລີຍໂດຍການບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຕົວອັກສອນຫຍັງລົງໄປໃນຊ່ອງທັງ 3 ນັ້ນເອງ.

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ