ວິທີແກ້ບັນຫາ Computer ຊອກ Wi-Fi ບໍ່ເຫັນ

ວັນນີ້, ສສຕ ຈະມາແນະນຳວິທີ ເບື້ອງຕົ້ນໃນການ ແກ້ບັນຫາຄອມພິວເຕີ ຫາສັນຍານ Wi-Fi ບໍ່ເຫັນ ຫຼື ຫາ Wi-Fi ເຫັນແຕ່ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້, ຊື່ງບັນຫາອາການຫາສັນຍານ Wi-Fi ບໍ່ເຫັນນີ້ ສາມາດຈຳແນກອອກເປັນ 3 ສາເຫດ:

  1. ບັນຫາທາງດ້ານຊອບແວ (Software) ຊື່ງເປັນບັນຫາກ່ຽວກັບ Drivers ຂອງເຄື່ອງເຮົາເອງ
  2. ບັນຫາທາງດ້ານຮາດແວ (Hardware) ຊື່ງບັນຫາດ້ານນີ້ເກີດຈາກອຸປະກອນຕົວຮັບສັນຍານພາຍໃນເຄື່ອງຂອງເຮົາເປ່ເພ
  3. ບັນຫາທາງດ້ານເຄື່ອຂ່າຍ ຫຼື ບັນຫາຈາກອຸປະກອນ Router ທີ່ປ່ອຍສັນຍານ Wi-Fi

ໂດຍວິທີການແກ້ປັນຫານັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ເຮົາຈະຄ່ອຍໆແກ້ບັນຫາ ຕາມຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້ 3 ຊຶ່ງໃຫ້ເຮົາ Check ໃນສ່ວນຂໍ້ທີ່ 1 ເຊີ່ງ ມີວີທີການດັ່ງນີ້:

ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານເບື້ອງຕົ້ນ

1.ກາ່ນແກ້ບັນຫາທາງດ້ານ Drivers ຂອງຄອມພິວເຕີຄ້າງ

ຂັ້ນຕອນທີ 1 : ໃຫ້ຄິກຂວາ ທີ່ຮູບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ຢູ່ເບື້ອງລຸມຂວາ ຂອງໜ້າຈໍ ພາຍໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ, ເລືອກ Open Network and Sharing Center

ຂັ້ນຕອນທີ 2 : ໃຫ້ເລືອກ Change adapter setting

ຂັ້ນຕອນທີ 3 : Reset ອຸປະກອນຮັບສັນຍານ Wi-Fi ພາຍໃນເຄື່ອງຂອງເຮົາ ໂດຍ ຄິກຂວາຢູ່ Wi-Fi ແລ້ວຄິກ Disable

ຂັ້ນຕອນທີ 4 : ເປີດໃຊ້ຕົວຮັບສັນຍານຄືືນ ໂດຍຄິກຂວາຢູ່ Wi-Fi ບ່ອນເກົາແລ້ວ ຄິກ Enable

ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຮົາລອງຫາສັນຍານ Wi-Fi ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ວ່າເຫັນ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຍັງບໍ່ເຫັນໃຫ້ເຮັດວິທີຕໍ່ໄປ

2.Reset ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອຂ່າຍໃໝ່

ໃຫ້ເຮົາຄິກຂວາທີ່ຮູບການເຊື່ອມຕໍ່ ອິນເຕີເນັດ ດ້ານເບື້ອງຂວາລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ ພາຍໃນເຄື່ອງຂອງເຮົາ ເລືອກ Troubleshoot problems ເຊີ່ງຈະເປັນການ Reset ການຕັ້ງຄ່າໃໝ່ທັງໝົດ ໂດຍ Software ຈະເຮັດໜ້າທີ່ Reset ຄ່າ IP ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ຄົ້ນຫາເຄື່ອຂ່າຍໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ຈາກນັ້ນເຮົາລອງຄົົ້ນຫາ Wi-Fi ອີກເທຶ່ອໜຶ່ງ ຖ້າຍັງບໍ່ເຫັນ ຕ້ອງລອງວິທີສຸດທ້າຍ

3.ກວດເບິ່ງ Driver Network ຕົວຮັບສັນຍານ

ຂັ້ນຕອນທີ 1 : ກົດປຸ່ມ Windows ຄ້າງໄວ້ ແລ້ວກົດປຸ່ມ R ເພື່ອເອີ້ນ Run Command ຂຶ້ນມາ

ຂັ້ນຕອນທີ 2 : ໃຫ້ເຮົາກວດເບີ່ງວ່າໃນ Drivers ຂອງເຮົານັ້ນມີບໍ່ ຫຼື ເກີດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກັບ Drivers ຊຶ່ງຫາກເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິມັນຈະມີເຄື່ອງໝາຍ ສີເຫຼືອງ ນ້ອຍໆ(ຄືດັ່ງໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມ). ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ ເຮົາລອງຫາ Drivers ມາລົງໃໝ່.

ບັນຫາອາດເກີດຈາກ Drivers ບໍ່ໄດ้ລົງ ຫຼື ເກີດການເສຍຫາຍ

ແຕ່ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ໄດ້ອີກ ກໍ່ໃຫ້ເຮົາລອງໄປ Reset ເຄື່ອງ Router ທີ່ປ່ອຍສັນຍານ Wi-Fi ໂດຍການປິດເປີດໃໝ່ລອງເບີ່ງ.

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ