ຮຽນຟຼີ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science)

Tags: , ,

Google ໃຈດີ ເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science)

ເຊີ່ງເປັນໂຄງການ Code with Google

ລາຍລະອຽດ ຄິກ: https://edu.google.com/code-with-google

ຫຼັກສູດທັງໝົດໃນນີ້ແມ່ນ ຟຼີ
ສອນເລືຶ່ອງວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ອີກຫຼາຍໆໂປຣແກຣມ
ຕັ້ງແຕ່ລະດັບປະຖົມຈົນຮອດລະດັບສູງ
ຕອນນີ້ເນື້ອໃນມີແຕ່ພາສາ English ແລະ Spanish.

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ