Blockchain (ບລ໋ອກ-ເຊນ) ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Bitcoin (ບິດ-ຄອຍ)

Tags: , ,

Blockchain ແມ່ນ ການຈັດການຂໍ້ມູນຮູບແບບໜຶ່ງ ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ Block

Blockchain ບໍ່ແມ່ນ Bitcoin ແຕ່ເປັນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຂອງ Block ລຽງຕໍ່ກັນເປັນສາຍ ໂດຍຈະຖືກເຂົ້າລະຫັດເພື່ອຮັັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນແຕ່ລະ Block ນັ້ນຈະມີ Hash Pointer ເປັນໂຕເຊື່ອມໂຍງໄປຫາ Block ກ່ອນໜ້າ, Timestamp ແລະ ຂໍ້ມູນທຸລະກຳ Blockchain ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ.

Blockchain ນັ້ນເປັນຮາກຖານຂອງ Bitcoin ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປື້ມບັນຊີສາທາລະນະສຳລັບການເຮັດທຸລະກຳທັງໝົດ ສ່ວນ Bitcoin ເປັນປື້ມເງິນດີຈິຕອນສະກຸນທຳອິດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ໃນດ້ານອື່ນໆ

ທ່າອຽງຂອງ Blockchain

ໃນປັດຈຸບັນ, ບັນຫາຂອງ Blockchain ເລີ່ມມີຄວາມສັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໜຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງ Blockchain ແມ່ນ ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກບັນທຶກຈະບໍ່ສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້ ຜົນທີ່ນຳມາກໍ່ຄື ຄວາມຍາກ ໃນການນໍາໄປນຳໃຊ້ງານຕົວຈິງ ເພາະການທີ່ຈະສ້າງ Solution ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ດ້ວຍເຕັັກໂນໂລຊີ Blockchain ໄດ້ນັ້ນ ນັັກພັດທະນາລະບົບຈຳເປັນຕ້ອງສາມາດແກ້ໄຂ, ປັບປ່ຽນ ແລະ ອັບເກດເຕັກໂນໂລຊີ ລວມທັງຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານວິສາວະກຳ

ໃນອານາຄົດຄາດວ່າ ອຸດສາຫະກຳ Blockchain ຈຳເປັນຕ້ອງສຳເລັດຂໍ້ຕົກລົງໃນເລື່ອງນີ້ ແຕ່ ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພາກສ່ວນ ຫຼື ສະຖາບັນໂຕກາງມາຄວບຄຸມ, ເຮັດໃຫ້ເກີດສະຖານະການທີ່ເອີ້ນວ່າ `Blockchain Governance Paradox` ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອຸດສາຫະກຳ Blockchain ຕ້ອງຮ່ວມກັນແກ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງ Blockchain ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : https://blockchain.info/th , https://mgronline.com , https://thaipublica.org

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ