Cloud Storage ທີ່ດີທີສຸດໃນປີ 2019

Dropbox

  • Dropbox ເອີ້ນວ່າເປັນສູນກາງການຈັດເກັບຂໍ້ມູນກໍ່ວ່າໄດ້ເພາະມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດເກັບລວບລວມຟາຍວຽກງານໄວ້ທີ່ສູນກາງແຫ່ງດຽວ ເຊິ່ງມັນຈະງ່າຍຕໍ່ການຈັດເກັບ ແລະ ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ, ເອກະສານຕ່າງໆ ຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳເອົາມາໃຊ້ໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ໂດຍບໍຕ້ອງເສຍເວລາຊອກຫາ
  • ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງການພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຊັ່ນ: 100GB ຈະຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ $1.99 ຕໍ່ເດືອນ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ $0.02 ຕໍ່ GB ຕໍ່ເດືອນ ຫຼື 0.24 ຕໍ່ GB ຕໍ່ປີ. ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພີ້ມຂຶ້ນຮອດ 2TB ໃນລາຄາ 99.99 ຕໍ່ປີຊຶ່ງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 0.05 ຕໍ່ GB ຕໍ່ປີ.

Dropbox ໃຊ້ງານແນວໃດ?

ກ່ອນອື່່ນຕ້ອງເຂົ້າໄປສະມັກສະມາຊິກທີ່ເວບໄຊ Dropbox.com ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ເຊິ່ງຂໍ້ດີຂອງການເປີດບັນຊີແບບຜູ້ໃຊ້ເຮົາຈະໄດ້ຮັບພື້ນທີ່ເກັບໄຟຫຼືຂໍ້ມູນສູງເຖິງ 2000MB, ເມື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ສະມັກສະມາຊິກເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລະ Dropbox ກໍຈະທຳການຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ.

 

 

Google Drive

Google Drive ເປັນການບໍລິການ Google ທີ່ມີພື້ນທີຄວາມຈໍາຟີ 15 GB ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດນຳຟາຍຕ່າງໆ ນຳໄປຝາກໄວ້ Google ໂດຍການ Upload ຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດນໍາຟາຍຕ່າງໆທີ່ Upload ໄປນັ້ນມາໃຊ້ໄດ້ທຸກສະຖານທີທີ່ມີສັນຍານອິນເຕີເນັດ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດແບ່ງປັນຟາຍກັບຄົນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຮ່ວມກັນໄດ້ຈາກອຸປະກອນທຸກປະເພດ

ສຳຫຼັບການເລີ້ມໃຊ້ງານທຳອິດຈະໄດຮັບພີ້ທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນ Google Drive 15 GB ຖ້າຕ້ອງການພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນເພີ້ມກໍ່ສາມາດເຊົ່າພື້ນທີ່ີຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນ ໃນລາເລີ້ມຕົ້ນທີ່ 100 GB ລາຄາ $1.99 ຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ຄ່າບໍລິການ $0.02 ຕໍ່ GB ຕໍ່ເດືອນ ຫຼື $0.24 ຕໍ່GB ຕໍ່ ປີ. ໄປຈົນເຖິງ 2 TB ໃນລາຄາ $99.99 ຕໍ່ປີ ຄ່າບໍລິການແມ່ນ 0,05$ ຕໍ່ GB ຕໍ່ປີ

 

 

OneDrive ກໍເປັນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນຊື້ວ່າເປັນພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸນຄົນແບບອອນລາຍທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນເທິງລະບົບຄຣາວຊຶ່ງສາມາດຈັດເກັບ, ແຊ, ແລະ ບັນທຶກຟາຍງານຂອງເຮົາໄດ້

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ