RAM ແມ່ນຫຍັງ, ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ ໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ

ແຣມ (RAM) ແມ່ນ ໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກຂອງຄອມພິວເຕີ ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Random Access Memory : RAM  ເປັນອົງປະກອບສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໂດຍລວມ ແລະ ຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ. ມັນຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ກໍ່ຕ້ອງມີກະແສໄຟຟ້າມາລ້ຽງລະບົບ, ຖ້າມີການຕັດກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຂໍ້ມູນໃນແຣມ ກໍ່ຈະເສຍໄປ ( ໜ່ວຍຄວາມຈຳແບບຊົ່ວຄາວ )

ໃນປັດຈຸບັນ, ແຣມ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຈົນຮອດ Ram DDR4 ຊຶ່ງຮອງຮັບການເຮັດວຽກຈາກ CPU Serial Core i7 5xxx, Microarchitecture Haswell-E ທີ່ໃຊ້ Socket LGA2011-v3 ເປັນຕົ້ນ.

ແຣມ (RAM) ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ

ແຣມ ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຂໍ້ມູນຫຼືຊຸດຄຳສັ່ງຈາກໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບຕ່າງໆທີ່ກຳລັງເປີດໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ; ແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໄປຫາ ຊີພີຢູ (CPU) ໃຫ້ປະມວນຜົນ, ຄຳນວນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມຕ້ອງການ; ເມື່ອ CPU ຄຳນວນສຳເລັດແລ້ວ ຈະສົ່ງຜົນການຄຳນວນ ຫຼື ວິເຄາະນັ້ນໆກັບມາຫາ RAM ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຫາໂປຣແກຣມເຈົ້າຂອງຊຸດຄຳສັ່ງ ກ່ອນຈະສະແດງຜົນຂອງການຄຳນວນອອກມາທາງໜ້າຈໍ ເປັນຕົ້ນ.

ຮູບພາບ Bandwidth ຂອງ RAM ແຕ່ລະລຸ້ນ

ການເຮັດວຽກຂອງ RAM ນັ້ນ ຈະເປັນການເຮັດວຽກ ຫຼື ການຂຽນ/ບັນທຶກແບບສຸ່ມ ໝາຍເຖີງ CPU ນັ້ນຈະສາມາດເຂົ້າເຖີງທຸກສ່ວນຂອງ RAM ໄດ້ ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄວາມໄວໃນການບັນທຶກແລະອ່ານຂໍ້ມູນນັ້ນເອງ. ແລະນີ້ເປັນທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ Random Access

ສ່ວນປະກອບຂອງ ແຣມ RAM

  • Input Storage Area

ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກ Input devices ເຊັ່ນ: Keyboard, Mouse, Barcode reader ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍຈະເກັບໄວ້ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ CPU ເຮັດການປະມວນຜົນ, ຄຳນວນ ຫຼື ວິເຄາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ໄປ.

  • Working Storage Area

ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ສຳລັບຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການປະມວນຜົນຂອງ CPU

  • Output Storage Area

ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ສຳລັບບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານການປະມວນຜົນ, ຄຳນວນ ແລະ ວິເຄາະໂດຍໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ ຫຼື CPU ແລ້ວ ແລະຢູ່ລະຫວ່າງລໍຖ້າສົ່ງຜົນການປະມວນຜົນດັ່ງກ່າວກັບຄືນໄປໃຫ້ໂປຣແກຣມເຈົ້າຂອງຊຸດຄຳສັ່ງ ເພື່ອສະແດງຜົນທາງ Output devices ຕາມທີ່ຜູ້ໃຊ້ກຳນົດໄວ້.

  • Program Storage Area

ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ເກັບຊຸດຄຳສັ່ງຫຼືໂປຣແກຣມທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຈະສົ່ງເຂົ້າມາ ເພື່ອໃຊ້ຄອມພິວເຕີປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຊຸດດັ່ງກ່າວ.

ຖ້າຫາກວ່າ RAM ຫຼາຍ ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນນຳ. ແຕ່ການຈະເພີມ RAM ໃຫ້ກັບລະບົບຄອມພິວເຕີນັ້ນເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ RAM ຂອງເຮົານັ້ນເປັນແບບໃດ ເຊັ່ນ DDR ລຸ້ນໃດ ຫຼື Mainboard ຂອງເຮົາຮັບ RAM ໄດ້ຈັກອັນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ Windows ຂອງເຮົານັ້ນ ເປັນແບບ ຈັກບິດ (bit) ເພາະຖ້າເປັນ 32 bit ການເພີ່ມ RAM ເຂົ້າໄປຫຼາຍ ກໍ່ບໍ່ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບໄດ້ເກີນກວ່ານັ້ນ ເພາະ Windows 32 bit ນັ້ນຮອງຮັບໄດ້ສູງສຸດປະມານ 4 GB ເທົ່ານັ້ນ.

Photos Credit: srb1.go.th,Twealtown.com, slideplayer.com

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: wikipedia.org

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ