ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ສສຕ” ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “Information and Communication Technology Promotion Center (ICTPC)” ແມ່ນສູນໜຶ່ງທີ່ທຽບເທົ່າກົມ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳກະຊວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ສົ່ງເສີມ, ໃຫ້ການປຶກສາ, ນິຕິກຳ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງ.

ພາລະບົດບາດສູນ

ຄົ້ນຫາ

ລາຍການອັບເດດປັດຈຸບັນ